مهر خاتم
طراح: سعید ادریسی / سفارش: @saeededrisi

 https://telegram.me/joinchat/Alp7sj6w0t828R559j673Q