به عاصیان وعده ی رحمت رسید ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده برایتان آرزومندم...
سعید ادریسی ؛ طراح و مدیر پی اس کرل

🆔 @pscorel
📎 www.pscorel.ir