روز جهانی عکاسی مبارک باد ۱۳۹۴ – ۲۰۱۵
امروز برابر با ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) در تقویم بسیاری از کشورهای جهان بعنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است.

سعید ادریسی | مرداد۱۳۹۴

وب سایت شخصی سعید ادریسی